Pakalpojumu sniegšanas noteikumi

1. Vispārējie noteikumi
1.1. Universalus sprendimai UAB (Universālie risinājumi), uzņēmuma kods 300605194 (tālāk tekstā - "Pakalpojumu Sniedzējs") Klientam (Pakalpojumu Sniedzējs un Klients kopā turpmāk saukti "Puses") sniedz tīkla hostinga, domēna vārdu reģistrācijas un ar tiem saistītus pakalpojumus (tālāk tekstā saukti "Pakalpojumi"), un Klients Pakalpojumus lieto atbilstoši šiem "Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem".
1.2. Sākdams lietot Pakalpojumus, Klients atzīt šos noteikumus un nosacījumus un tiem piekrīt.

2. Informācija par maksājumiem
2.1. Ja Puses nav vienojušās citādi, pēc rēķina saņemšanas Klientam 7 (septiņu) dienu laikā jāsamaksā Maksa par Pakalpojumu Sniedzēja norādītajiem un www.unri.lv sniegtajiem Pakalpojumiem (tālāk tekstā saukti "Maksa par Pakalpojumiem").
2.2. Pakalpojumu Sniedzējs patur tiesības Maksu par Pakalpojumiem mainīt, par to ziņojot Klientam; šādi mainīta Maksa piemērojama gadījumā, kad Pakalpojumu sniegšana tiek atjaunota vai ir pasūtīti jauni Pakalpojumi.

3. Pakalpojumu Sniedzēja un Klienta pienākumi
3.1. Pakalpojumu Sniedzējs Klientam sāk sniegt Pakalpojumus 1 (vienas) darba dienas laikā pēc tam, kad Klients izpildījis nosacījumā 2.1. norādītās prasības.
3.2. 8 (astoņu) stundu laikā no brīža, kad no Klienta saņemts ziņojums par pārtraukumu Pakalpojumu sniegšanā, Pakalpojumu Sniedzējs atbild par to, lai tiktu uzsākts darbs šādu pārtraukumu novēršanai.
3.3. Pakalpojumu Sniedzējs neatbild par Klienta datu uzglabāšanu pēc Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšanas.
3.4. Pakalpojumu Sniedzējs atbild par to, lai Klientam tiktu nodotas visas tiesības uz reģistrēto domēna vārdu. Visi domēnu vārdi tiek reģistrēti Klienta vārdā un labā.
3.5. Pakalpojumu Sniedzējs neatbild par Klienta mājas lapā pieejamo saturu, nelegālām datorprogrammām vai informāciju.
3.6. Pakalpojumu Sniedzējs neatbild par pārtraukumiem pakalpojuma sniegšanā, ja tas atrodas ārpus Pakalpojumu Sniedzēja kontroles (ieskaitot ugunsgrēkus, plūdus, karus, strāvas padeves traucējumus, teroristu aktivitātes, noziegumus un citus nepārvaramas varas apstākļus).
3.7. Visa Pakalpojumu Sniedzēja ievāktā informācija par Klientu ir konfidenciāla un trešām pusēm nododama tikai ar Klienta piekrišanu, izņemot Lietuvas Republikas likumos paredzētos gadījumus.
3.8. Klients atbild par to, lai tiktu sniegta pareiza informācija, un 7 (septiņu) dienu laikā viņam jāziņo par jebkādām izmaiņām šādā informācijā.
3.9. Klients atbild par to, lai tiktu samaksāta Maksa par Pakalpojumiem, ja pārsniegts servera limits.
3.10. Klients atbild par Pakalpojumu Sniedzēja informēšanu gadījumā, kad Pakalpojumu sniegšanā pamanīti traucējumi.
3.11. Klients atbild par to, lai netiktu izmantoti chat skripti servera pusē un lai serverus masveidā neizmantotu e-pastu (mēstuļu) sūtīšanai.
3.12. Klients atbild par to, lai viņš Pakalpojumu Sniedzēja serveri neizmantotu tādām darbībām, kas tieši vai netieši saistītas ar nelegālu materiālu lietošanu, ja tie aizsargāti ar autortiesībām (nelegālai mūzikas, video, datorprogrammu u.c. lejupielādei).
3.13. Klients atbild par to, lai viņš Pakalpojumu Sniedzēja serveri neizmantotu jebkādiem reklāmas izplatīšanas vai nelegāliem mērķiem, kas nozīmētu citu lietotāju tiesību pārkāpumus, kā arī lai netiktu pārkāpti Lietuvas Republikas likumi vai Lietuvas Republikas parakstītās starptautiskās vienošanās.
3.14. Klients atbild par to, lai viņš neiesaistītos tādās darbībās, kuru rezultātā rastos pārslodzes Pakalpojumu Sniedzēja serveros vai kam būtu vajadzīgs neproporcionāli liels resursu daudzums (CPU lietošana, atmiņas lietošana, platjoslas datu pārraide, datu pārraides ātrums (plūsmas ātrums), TCP savienojumi, savienojumi ar MySQL datu bāzēm, u.c.), ieskaitot, bet neaprobežojoties ar ļoti aktīvu skriptu izmantošanu. Par darbību, kas rada lielu slodzi, uzskatāms servera noslogojums, kas pārsniedz 30 procentus no attiecīgā veida resursam (piem., CPU lietošanai) parastā.
3.15. Kas attiecas uz attiecībām ar trešām pusēm, Puses uzņemas individuālu atbildību. Puses neatbild par netiešiem zaudējumiem.

4. Pakalpojumu sniegšanas sākšana un pārtraukšana
4.1. Pasūtītos Pakalpojumus sāk sniegt tad, kad Klients izpildījis punktā 2.1. paredzētās prasības.
4.2. Pakalpojumu Sniedzējs jebkurā brīdī drīkst pārtraukt sniegt Pakalpojumus gadījumā, ja Klients pārkāpj kādu no šajos "Pakalpojumu sniegšanas noteikumos" paredzētajiem nosacījumiem.

5. Citi noteikumi
5.1. Visas domstarpības risināmas pārrunu ceļā. Gadījumā, ja vienošanās nav panākama pārrunu ceļā, domstarpības risināmas atbilstoši Lietuvas Republikas likumiem.
5.2. Pakalpojumu Sniedzējs patur tiesības mainīt "Pakalpojumu sniegšanas noteikumus", iepriekš par to paziņojot Klientam.

Ja jums ir jautājumi par "Pakalpojumu sniegšanas noteikumiem", lūdzu, sazinieties ar mums.
© 2005-2024 Universālie risinājumi